С реализирането на проекта „Уча се, творя, спортувам“ се цели да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес, чрез стимулиране на интереса на учениците към обучението, съчетано със занимания по интереси, осъществяващи се в привлекателна, атрактивна и модерна образователна среда. Проектът ще даде възможност за удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици и личностното им израстване