ПРОЕКТИ

Занимания по интереси

СПИСЪК На групи за занимания по интереси Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев   № Име на клуб Възрастова група Тематична област 1. Народни танци 3 клас Изкуства и култура 2. Млад журналист 3 клас Технологии 3. English club 5 клас Технологии 4. Звездички 5 клас Изкуства и култура...

ПРОЧЕТИ

Проект "Успех"

С цел да се осмисли свободното време на учениците чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа ЕСФ, Програма “Развитие на човешките ресурси” и МОН осъществяват съвместно в българското училище Проект “УСПЕХ”. 2 ОУ е включено в Проект “УСПЕХ” и за трета...

ПРОЧЕТИ

НП "Олимпиади"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” МОДУЛ “ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА Целева група – IV клас с ръководител Николина...

ПРОЧЕТИ

НП “Заедно в грижата за ученика”

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ” Дейности по програмата: Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните...

ПРОЧЕТИ

Проект "Образование за утрешния ден"

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. ВХОД І. Занимания по интереси във Второ ОУ «Гоце Делчев»  за учебната 2019/2020 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001...

ПРОЧЕТИ

Проект "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ І. Училищен екип за организация и управлиние  / УЕОУ/  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез...

ПРОЧЕТИ

НП “Иновации в действие”

Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“- до 913 500 лв. включваща до 290 училища и до 2320 ученици и учители. Цели на програмата: Обща цел: Подкрепа за създаване...

ПРОЧЕТИ