ПРОЕКТИ

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Второ ОУ "Гоце Делчев" участва и по още един нов проект, а именно BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 със следните...

ПРОЧЕТИ

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Второ ОУ "Гоце Делчев" бе одобрено за включване в проекта BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията...

ПРОЧЕТИ

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ ; Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2020 г. От 2020 – 2021 учебна година Второ ОУ „Гоце Делчев“ разполага с площадка за обучение по БДП. Целта е децата подробно...

ПРОЧЕТИ

Занимания по интереси

СПИСЪК на групи за занимания по интереси – 2021-2022 учебна година Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев № Ръководител Име на клуб Възрастова група Тематична област Тематична подобласт 1. Мария Ушилкова ,,Народни танци” 1 клас   Изкуства и култура Сценични и танцови...

ПРОЧЕТИ

НП "ИКТ в предучилищното и училищното образование"

НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ Дейност 6. 4. Внедряване на електронен дневник Дейност 5.      Средства за интернет свързаност Дейност:         Интерактивни дисплеи и хардуер...

ПРОЧЕТИ

НП "УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ - РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ"

„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” Включени родители в училищния живот. Минимален брой неоснователни отсъствия и закъснения за час. Нулев брой ученици, отпаднали от училище. Изградено доверие, толерантност и уважение между...

ПРОЧЕТИ

НП “Заедно в грижата за ученика”

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ” Дейности по програмата: Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните...

ПРОЧЕТИ

Проект "Образование за утрешния ден"

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. ВХОД І. Занимания по интереси във Второ ОУ «Гоце Делчев»  за учебната 2020/2021 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001...

ПРОЧЕТИ

Проект "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ І. Училищен екип за организация и управлиние  / УЕОУ/  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез...

ПРОЧЕТИ

Проект "КОМПАС" - К ариерно О риентиране, М отивация и П ерспективи за А ктивна С ебереализация

проект „КОМПАС“ –    К АРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ,       М ОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ  Информация  за предстоящите дейности до края на м. октомври 2020 година: – обучение на педагогически специалисти на тема „Кариерно ориентиране в училищното...

ПРОЧЕТИ

НП “Иновации в действие”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ МОДУЛ 1 И 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ През учебната 2020-2021 година Второ ОУ „Гоце Делчев“ сключи договор и ще работи с Общинско иновативно училище...

ПРОЧЕТИ