ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА


ВАЖНО!

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

І .   Общи  положения.

      В І клас постъпват деца:

 • Които навършват 7 години през 2023 г.;
 • Деца навършили  6 години могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
 • Ще бъдат приети 66 ученика разпределени в 3 паралелки по 22 ученици

II. Подборът на кандидатите за осъществяване на приема в първи клас във Второ ОУ „Гоце Делчев“, се извършва по следните критерии:

 1. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето. Близостта на училището до адреса на живеене се доказва с Удостоверение за настоящ адрес.

      1.1 При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за приемане, се разпределят в следните групи:

Първа група

- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, както и деца с братя и сестри до 12 годишна възраст, обучаващи се в училището ( Приложение  №2 от системата за прием приета с Решение  на Общински съвет – гр. Гоце Делчев) - 10 т.

Втора група - деца, дошли от друго населено място, декларирали, че живеят в района на училището  - 6 т. (Приложение №3 от системата за прием приета с Решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев)

Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението - 2 т.

 1. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес,  който е по- благоприятен за ученика.

     2. При голям брой кандидати за прием в първи клас /повече от обявените места за прием/ се прилагат и допълнителни критерии:

•          дете с трайни увреждания над 50% - 10 т.

•          дете с един или двама починали родители /сираци/- 9 т.

•          други деца от семейството, обучаващи се в училището - 8 т.

•          близост до местоработата на един от родителите - 2 т.

     3. Когато при прилагане на критериите по т.1 и т. 2 имаме деца с равен брой точки се прилагат и допълнителни критерии:

 • Втори родител от семейството с месторабота в района на училището – 3т.
 • Детето е посещавало ДГ в района на училището – 2т.
 • Наличие на подадено заявление за ЦДО – 1т.
 • Навършени 7 години в годината на постъпване в 1 клас – 1т.

4.  Когато при прилагане на критериите по т.1, т. 2 и т.3 имаме деца с равен брой точки се тегли жребии в присъствието на членовете на комисията за прием в първи клас и заинтересованите родители при желание от тяхна страна.

5. Над утвърдения брой ученици в училищния план прием от раздел I и II в първи клас могат да се приемат близнаци, когато поне един от тях е приет по реда и условията за прием и критериите за подбор.

    Времето на подаване на заявлението не е критерий.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства.

ІІІ.   Необходими документи за записване.

1. Заявление по образец от училището;

2. Удостоверение за настоящ адрес ;

3. Акт за раждане- оригинал/копие (за сверяване на данните);

4. Лична карта на един от родителите - оригинал/копие (за сверяване на данните);

5. Удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал./ Декларация от родител.

Задължителни документи по допълнителните критерии:

 1. Оригинална медицинска документация/ решение на ТЕЛК;
 2. Копие от Акт за смърт на родител;
 3. Удостоверява се от съответното училище по Админ;
 4. Служебна бележка от работодателя.

Дейностите по приема на деца се осъществяват в реда и в сроковете, определени в утвърдения График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев (Приложение № 1 от системата за прием приета с Решение  на Общински съвет – гр. Гоце Делчев)

Класиране и записване на децата в I клас - Резултатите от първото класиране се обявяват, като списъците с входящите номера на класираните ученици се поставят на видно място в училището. Записването на класираните ученици се извършва само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище, в указания в графика срок. Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят писмено декларира това обстоятелство.

Важни срокове:                                                                                                    

 1. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване на деца в първи клас в училището.                                       

                                                                          СРОК:  от 31 май до 15 юни 2023 г.

2. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училището.

                                                                       СРОК: след 17 часа на 21 юни 2023 г.

3. Записване на класираните ученици.

                                                                        СРОК:  от 22  до 26 юни 2023 г.

4. Обявяване на свободните места след първо класиране.

                                                                      СРОК:  след 17 часа на 26 юни 2023 г.

5. Попълване на свободните места.                                                     

                                                                 СРОК:  27 -28 юни 2023 г.

6. Обявяване на останалите свободни места.

                                                                 СРОК:  след 17 часа на 28 юни 2023 г.

(Свободните места могат да се запълват до 15 септември, след подаване на заявление и представяне необходимите документи.   )

7. Провеждане на родителски срещи.

                                                                         СРОК     до  19.05.2023 г.

                                                                                        до  15.06.2023 г.

Уважаеми родители,

Ако Вие:

- Имате първокласник и търсите най-добрият старт в обучението за него…
- Сте амбициозни и отговорни родители…
- Желаете децата Ви учейки се днес, да успеят утре…
- ……тогава ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ е училището за вашето дете!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

КЪМ 30.06.2022 Г. ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС!

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КЪМ 30.06.2022 Г ПО ПАРАЛЕЛКИ.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 7


Уважаеми родители,

Ако Вие:

- Имате първокласник и търсите най-добрият старт в обучението за него…
- Сте амбициозни и отговорни родители…
- Желаете децата Ви учейки се днес, да успеят утре…
- ……тогава ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ е училището за вашето дете!


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ВАЖНО !!!


Списък на записаните ученици в I-ви клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед записани ученици в I клас за 2021/2022 уч. година


IПърво класиране за прием в I-ви клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед за първо класиране за 2021/2022 уч. година

II. Записване:
Записването на учениците се извършва след представяне на оригинално Удостоверение за задължително предучилищно образование
от 22 до 24 юни 2021 г. до запълване на обявените места за прием в I клас във Второ ОУ ,,Гоце Делчев” за учебната 2021/2022 год., съгласно реда на класиране на учениците.

Документи за записване в 1 клас за 2021-2022 учебна година: