Дневна и самостоятелна форма на обучение

Формите на обучение, които се организират във Второ ОУ „Гоце Делчев“, град Гоце Делчев са:

  • дневна форма на обучение
  • самостоятелна форма на обучение

Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят  в  Правилник за дейността на Второ ОУ „Гоце Делчев“. За повече информация – Раздел VI и Раздел VII  от ПДУ.