Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към  Второ ОУ „Гоце Делчев“

избран на 15.12.2022 г. на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Мария Парапанова – представител на родителите, председател на ОС.

2. Иван Биларев – представител на родителите, зам. председател на ОС.

3. Мария Михайлова – представител на родителите, протоколчик.

4. Нина Качакова – представител на родителите, член.

5. Богдана Воденова – представител на родителите, член.

6. Любомира Делчева – представител на родителите, член.

7. Огнян Лазаров – представител на финансиращия орган – Община Гоце Делчев

8. Магдалена Караянева – резервен член, представител на родителите.

9. Ивелина Шарланджиева – резервен член, представител на родителите.

10. Ана Паскова – резервен член, представител на родителите

ПОКАНA

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 17.12.2019 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДE  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗБРАНИ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ВТОРО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, СЪГЛ. ЧЛ.265, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩАТА  ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. УЧРЕДЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ.

2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ.

3. ТЕКУЩИ.

Цветанка Петричкова

Директор на Второ ОУ „Гоце Делчев“, град Гоце Делчев

ПОКАНA

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 20.12.2016 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДE  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗБРАНИ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ВТОРО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, СЪГЛ. ЧЛ.265, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩАТА  ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. УЧРЕДЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ.

2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ.

3. ТЕКУЩИ.

Цветанка Петричкова

Директор на Второ ОУ „Гоце Делчев“, град Гоце Делчев

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 17.11.2016 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

НА 24.11.2016 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VII КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩИТЕ  ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

ДОКЛ. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

2. ИЗБОР НА ДВАМА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. /ДВ, бр.75/27.09.2016 г./

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60