Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към  Второ ОУ „Гоце Делчев“

избран на 17.12.2019г. на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Мария Парапанова – представител на родителите, председател на ОС.

2. Иван Биларев – представител на родителите, зам. председател на ОС.

3. Мария Михайлова – представител на родителите, протоколчик.

4. Ивелина Шарланджиева – представител на родителите, член.

5. Богдана Воденова – представител на родителите, член.

6. Любомира Павлова – представител на родителите, член.

7. Огнян Лазаров – представител на финансиращия орган – Община Гоце Делчев

8. Магдалена Караянева – резервен член, представител на родителите.

9. Павлина Джамбазова – резервен член, представител на родителите.

10. Ана Паскова – резервен член, представител на родителите

ПОКАНA

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 17.12.2019 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДE  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗБРАНИ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ВТОРО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, СЪГЛ. ЧЛ.265, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩАТА  ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. УЧРЕДЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ.

2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ.

3. ТЕКУЩИ.

Цветанка Петричкова

Директор на Второ ОУ „Гоце Делчев“, град Гоце Делчев

Състав на Обществения съвет към  Второ ОУ „Гоце Делчев“

1. Васил Франгов – представител на родителите

2. Мария Парапанова – представител на родителите

3. Ирина Паскалева – представител на родителите

4. Богдана Воденова – представител на родителите

5. Лиляна Халева – представител на родителите

6. Мария Михайлова – представител на родителите

7. Огнян Лазаров – представител на финансиращия орган – Община Гоце Делчев

8. Димитър Тюхков – резервен член, представител на родителите

9. Елена Воденичарова - резервен член, представител на родителите

10. Елисавета Джингарова -резервен член, представител на родителите

11. ……………………..-резервен член, представител на финансиращия орган – Община Гоце Делчев

ПОКАНA

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 20.12.2016 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДE  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗБРАНИ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ВТОРО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, СЪГЛ. ЧЛ.265, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩАТА  ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. УЧРЕДЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ.

2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ.

3. ТЕКУЩИ.

Цветанка Петричкова

Директор на Второ ОУ „Гоце Делчев“, град Гоце Делчев

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 17.11.2016 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

НА 24.11.2016 Г., ОТ 17:30 ЧАСА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VII КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩИТЕ  ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

ДОКЛ. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

2. ИЗБОР НА ДВАМА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. /ДВ, бр.75/27.09.2016 г./

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60