Механизъм за съвместна работа на институциите

Телефон 0800 10 112 и електронна поща obhvat@mon.bg за подаване на сигнали

Междуинституционален механизъм

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга – да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

гр. Гоце Делчев, ул. „Детска“ №1, тел. 075/16 11 57,
e-mail: signoflove@gocenet.net,
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания,
Емилия Панделиева

гр. Гоце Делчев, ул. „Детска“ №1, тел. 075/16 21 79,
e-mail: signoflove@gocenet.net,
Център за обществена подкрепа,
Ана Чулева