Второ ОУ „Гоце Делчев“ участва и по още един нов проект, а именно BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 със следните дейности:

  • Дейност 3 Специализирани обучения на екипите за подкрепа на личностно развитие;
  • Дейност 4 Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения;
  • Дейност 5 Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация.