Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

На предстоящата междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“, която ще се проведе на 24.06.2022 г. в с. Мусомища, учениците от II ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев ще участват с изложба на тема „Здравословно хранене“.

Обява междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“.

Цялата програма на междуучилищната дейност може да разгледате тук.

 

І. Училищен екип за организация и управлиние  / УЕОУ/  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във ІІ ОУ „Гоце Делчев“, град Гоце Делчев  за  учебната 2020/2021 г., както следва:

 1. Координатор „Изпълнение на дейностите“ – Сергей Георгиев Тричков – заместник-директор, учебна дейност;
 2. Експерт „Техническо и финансово изпълнение“- Марияна Кръстева Чолакова – счетоводител.

 

II. Групи за допълнително обучение по  предмети  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във  Второ основно училище „Гоце Делчев“, град Гоце  Делчев  за  учебната 2020/2021 г. по брой на групите и участниците в тях, брой на часовете и съответните ръководители, както следва:

  1. Български език и литература – I в клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Ана Вихренова Тоцкова, учител начален етап;
  2. Математика – IІ в клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Светла Димитрова Попова, старши учител начален етап;
  3. Български език и литература – ІV в клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Мария Валериева Ушилкова, учител начален етап;
  4. Математика – V клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Юлия Лазарова Алмишева, старши учител  прогимназиален етап, преподавател по математика;
  5. Математика – VI клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Юлия Лазарова Алмишева, старши учител  прогимназиален етап, преподавател по математика;
  6. Човекът и природата – VІ клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Ваня Ролева, старши учител прогимназиален етап, преподавател по природни науки;
  7. Български език и литература – VІI клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Галя Георгиева Чонгова-Стойкова, старши учител прогимназиален етап, преподавател по български език и литература;
  8. Математика – VII клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Нина Лазарова Менова, старши учител  прогимназиален етап, преподавател по математика;
  9. Химия и ООС – VІI клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Ваня Ролева, старши учител прогимназиален етап, преподавател по природни науки;