Второ ОУ „Гоце Делчев“ е одобрено и се включва в НП „Ученически олимпиади и състезания“ – модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпади“:

Учебен предмет: География и икономика

Учител, определен да провежда обучението:

  • Елисавета Великова – старши учител по География и икономика във Второ ОУ „Гоце Делчев“

Възрастова група: 7 клас

Брой часове: 50

Брой ученици: 6

Обосновка на проекта:

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ открива възможността и пред Второ ОУ „Гоце Делчев“ да осигури на учениците си условия за качествено образование и диферинцирана грижа спрямо различните им способности, потребности и интереси.

Чрез допълнителните занятия по проекта, с усилията и професионалната подготовка на старши учител по География и икономика – Елисавета Великова, ще се организира извънкласна дейност, чрез която учениците с изявени способности по география ще развиват своите компетентности.