„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”

  • Включени родители в училищния живот.
  • Минимален брой неоснователни отсъствия и закъснения за час. Нулев брой ученици, отпаднали от училище.
  • Изградено доверие, толерантност и уважение между родител-учител-ученик.
  • Проведохме 32 срещи от класния ръководител с родители.
  • 16 паралелки от училището се включиха в националната програма.
  • Включихме 511 родители в националната програма.
  • Проведохме спортен празник под наслов „Да бъдем деца, заедно с нашите деца“.
  • Осигурихме плавен преход от детската градина в първи клас и от началния към прогимназиалния етап.