Второ ОУ „Гоце Делчев“ бе одобрено за включване в проекта BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Техниката по проекта се използва съгласно инструкциите: за осигуряване на учебния процес в условията на ОРЕС и подпомагане на присъствения учебен процес.

Наличната техника в училище е разпределена за ползване в кабинети по ИТ, КМ и чужд език.