Обучение от разстояние в електронна среда

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа утвърдени със Заповед № РД-09-4756/30.11.2021 г., Заповед № РД-09-2408/18.02.2022 г.  на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-177/17.02.2022 г. на директора на РЗИ Благоевград,

се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VI клас

и същите преминават в ОРЕС считано от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. включително.

 1. Учениците от I до V клас и VII клас учат присъствено след тестване, в изпълнение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
 2. Педагогическите специалисти могат да работят от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на ОРЕС.
 3. Обучението на учениците от VI клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 4. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2021/2022 учебна година.
 5. Часовете за учениците от  VI  клас, които се обучават в ОРЕС започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.
 7. ОЕСР се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за Втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.
 8. Работния ден включва времето необходимо за подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове,  контролни  работи и зададени индивидуални задачи и др.
 9. Дейностите по чл. 15 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти.
 10. Планираните занятия в групите за занимания по интереси  могат да се провеждат в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – могат да се осъществяват синхронно чрез групи в социалните мрежи или да се отложат.
 11. Педагогическите  специалисти  с  подкрепящи  функции –  педагогически  съветник, ресурсен учител,   да извършват своята  дейност с учениците използвайки   средствата   за   електронна комуникация и ИКТ средства /платформа MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно/асинхронно чрез групи в социалните мрежи, платформата на електронния дневник „Школо“ или с материали на хартиен носител/ за извършване на консултативна и образователна дейност.

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа утвърдени със Заповед № РД-09-4756/30.11.2021 г., Заповед № РД-09-2345/10.02.2022 г.  на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-156/10.02.2022 г. на директора на РЗИ Благоевград,

се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VII клас

и същите преминават в ОРЕС считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително.

 1. Учениците от I до VI клас учат присъствено след тестване, в изпълнение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
 2. Педагогическите специалисти могат да работят от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на ОРЕС.
 3. Обучението на учениците от VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 4. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2021/2022 учебна година.
 5. Часовете за учениците от  VII  клас, които се обучават в ОРЕС започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД-09-4756/30.11.2021 г., Заповед № РД-09-2206/04.02.2022 г.  на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-130/04.02.2022 г. на директора на РЗИ-Благоевград,

се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VI клас

и същите преминават в ОРЕС считано от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително.

 1. Учениците от I до V клас и VII клас учат присъствено след тестване, в изпълнение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
 2. Педагогическите специалисти могат да работят от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на ОРЕС.
 3. Обучението на учениците от VI клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 4. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2021/2022 учебна година.
 5. Часовете за учениците от  VI  клас, които се обучават в ОРЕС започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.
 7. ОЕСР се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за Втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.
 8. Работния ден включва времето необходимо за подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове,  контролни  работи и зададени индивидуални задачи и др.
 9. Дейностите по чл. 15 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти.
 10. Планираните занятия в групите за занимания по интереси  могат да се провеждат в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – могат да се осъществяват синхронно чрез групи в социалните мрежи или да се отложат.
 11. Педагогическите  специалисти  с  подкрепящи  функции –  педагогически  съветник, ресурсен учител,   да извършват своята  дейност с учениците използвайки   средствата   за   електронна комуникация и ИКТ средства /платформа MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно/асинхронно чрез групи в социалните мрежи, платформата на електронния дневник „Школо“ или с материали на хартиен носител/ за извършване на консултативна и образователна дейност.

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед № РД-09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-88/21.01.2022 г. на директора на РЗИ Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас и същите преминават в ОРЕС считано от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително.

 1. Учениците от I до IV клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ учат присъствено след тестване, в изпълнение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидимична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
 2. Обучението на учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването и – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „ШКОЛО“.
 3. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2022 учебна година.
 4. Часовете за учениците от V, VI и VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 5. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед № РД-01-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас считано от 09.11.2021 г. до 15.11.2021 г.

 1. Обучението на учениците от I до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 2. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2022 учебна година.
 3. Часовете за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 4. Часовете за учениците от III и IV клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 30 минути. Голямо междучасие 40 минути, след третия час.
 5. Часовете за учениците от I и II клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:20 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 25 минути. Голямо междучасие 35 минути, след втория час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Работи се по утвърденото седмично разписание за първи срок.

Бъдете здрави!

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

 1. Обучението на учениците от I до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS TeamsTeams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 2. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2020/2021 учебна година.
 3. Часовете за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 4. Часовете за учениците от III и IV клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 30 минути. Голямо междучасие 40 минути, след третия час.
 5. Часовете за учениците от I до II клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:20 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 25 минути. Голямо междучасие 35 минути, след втория час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Работи се по утвърденото седмично разписание за втори срок.

Бъдете здрави!

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възстановяват същите за  учениците от Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021г., както следва:

 • Продължава присъственото обучение за учениците от I до IV клас.
 • Oт 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 7 клас; 5 и 6 клас – дистанционно
 • Oт 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 5 клас; 6 и 7 клас – дистанционно
 • Oт 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 6 клас; 5 и 6 клас – дистанционно
 1. Всички педагогически специалисти, които преподават от I до VII клас  изпълняват
  служебните си задължения за реализация на присъствено и дистанционно обучение на учениците от I до IV клас и учениците от V, VI и VII клас, от сградата училището.
 2. Обучението на учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 3. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2020/2021 учебна година.
 4. Часовете при ОРЕС за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 5. Присъствени часове за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 40 минути и междучасия по 10 минути. Голямо междучасие 20 минути, след третия час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Работи се по утвърденото седмично разписание за втори срок.

Бъдете здрави!

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 1. Обучението на учениците от I до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 2. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за първи учебен срок на 2020/2021 учебна година.
 3. Часовете за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 4. Часовете за учениците от III и IV клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 30 минути. Голямо междучасие 40 минути, след третия час.
 5. Часовете за учениците от I до II клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:20 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 25 минути. Голямо междучасие 35 минути, след втория час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Работи се по утвърденото седмично разписание за първи срок.

Бъдете здрави!

ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

С решение на Областен оперативен щаб – Благоевград за периода от 18.11.2020 г. До 27.11.20202 г. всички ученици от 5 до 12 клас в община Гоце Делчев преминават към обучение в електронна среда.

Учениците от 5 до 7 клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ от утре 18.11.2020 г. до 27.11.2020 г. ще учат дистанционно в електронна среда, като използват платформата Microsoft Teamshttps://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/log-in

Часовете започват в 08:00 часа и са с продължителност 30 минути. Междучасия по 20 минути. Голямо междучасие – 30 минути.

Работи се по утвърденото седмично разписание за първи срок.

За допълнителна информация и въпроси – обръщайте се към класните ръkоводители.

Бъдете здрави!

ВАЖНО!

От 21.04.2020г., след Великден учебния процес ще продължи по седмично разписание за втори срок. Вземат се всички часове с продължителност 20мин. в начален етап и 30 минути. в прогимазиален момент. Начало в учебните часове – 9.00ч.

Указания за водене на учебен процес за период от 13 до 16 април във Второ ОУ „Гоце Делчев“

Учебните часове ще се провеждат при олекотен режим.

1. За начален етап от I до IV клас – Начало на часовете 9,00 часа. Всеки ден – 2 часа по 20 минути.

2. За V и VI клас – Начало на часовете 9,00 часа. Всеки ден – 2 часа по 30 минути.

3. За VII клас – часовете се водят от учители по БЕЛ и математика по график. 
Начало в часовете 9.00 часа. Всеки ден – 2 часа по 30 минути – БЕЛ и 2 часа по 30 минути – математика.

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

От 16.03.2020г. обучението на учениците от Второ OУ „Гоце Делчев“ ще се провежда от разстояние / дистанционно / в електронна среда, като за целта се използва платформа Zoom https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html, Школо https://www.shkolo.bg/, затворени групи по паралелки в социалните мрежи и всички възможни други ресурси.

ВАЖНО!

Всички ученици и родители могат да получат консултации от преподаватели, чрез използваните електронни платформи, приложения или по телефона.

Използвани електронни ресурси:

1. Издателство “Просвета” – Безплатни електронно четими варианти на учебниците;

2. Издателство “Просвета” – „УЧИМ ОНЛ @ ЙН С УЧИТЕЛ” – В помощ на учениците;

3. Уча се;

4. Klett – Материали за учители;

5. Школо;

6. Национална електронна библиотека;

7. Авторски разработки, електронни продукти.

Актуална информация можете да получите:

1. В сайта на Второ ОУ „Гоце Делчев“ на адрес:  https://vtoro-ou-gd.com/

2. Фейсбук страницата на училището: https://www.facebook.com/2.ou.gd/