ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възстановят същите за  учениците от Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021г., както следва:

 • Продължава присъственото обучение за учениците от I до IV клас.
 • Oт 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 7 клас; 5 и 6 клас – дистанционно
 • Oт 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 5 клас; 6 и 7 клас – дистанционно
 • Oт 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 6 клас; 5 и 6 клас – дистанционно
 1. Всички педагогически специалисти, които преподават от I до VII клас  изпълняват
  служебните си задължения за реализация на присъствено и дистанционно обучение на учениците от I до IV клас и учениците от V, VI и VII клас, от сградата училището.
 2. Обучението на учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
 3. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2020/2021 учебна година.
 4. Часовете при ОРЕС за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
 5. Присъствени часове за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 40 минути и междучасия по 10 минути. Голямо междучасие 20 минути, след третия час.
 6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Работи се по утвърденото седмично разписание за втори срок.

Бъдете здрави!