Уважаеми ученици и родители,
Съгласно Заповед № РД-01-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас считано от 09.11.2021 г. до 15.11.2021 г.
1. Обучението на учениците от I до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
2. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2022 учебна година.
3. Часовете за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
4. Часовете за учениците от III и IV клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 30 минути. Голямо междучасие 40 минути, след третия час.
5. Часовете за учениците от I и II клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:20 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 25 минути. Голямо междучасие 35 минути, след втория час.
6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.
Работи се по утвърденото седмично разписание за първи срок.
Бъдете здрави!