За 2021 – 2022 учебна година второ ОУ „Гоце Делчев“ е одобрено и включено в два нови проекта:

1. BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ -ДЕЙНОСТ 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

2.ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ – ДЕЙНОСТИ 3, 4 и 5.

Повече информация за проектите може да намерите в сайта на училището ни в секцията „Проекти“ .

Същевременно Второ ОУ „Гоце Делчев“ е одобрено и продължава работа и по съществуващите проекти: