проект „КОМПАС“ –    К АРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ,       М ОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ

 Информация  за предстоящите дейности до края на м. октомври 2020 година:

– обучение на педагогически специалисти на тема „Кариерно ориентиране в училищното образование“ – месец септември, брой участници от училище: 5 или повече пед. специалисти при проявено желание, продължителност 1.30 мин;

– обучение по кариерно ориентиране на ученици – месец октомври 2020 г..