ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

ВХОД

І. Занимания по интереси във Второ ОУ «Гоце Делчев»  за учебната 2020/2021 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по брой на групите, състав на групите и съответните ръководители, както следва:

  1. Виолета Гавалюгова – старши начален учител във Второ основно училище ,,Гоце Делчев- 1 група с учениците от първи клас за учебната 2020/21 година считано от 07.10.2020 година. Заниманията по интереси да се провеждат извън часовете по учебен план и/или в почивни дни и ваканции – общо 70 часа до 31.12.2020 година.
  2. Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови по проекта – 1 група с 15 ученици от 3-ти клас с ръководител Стоян Ланев, гл. учител начален етап.