ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-09-856/09.04.2021г. на Министъра на МОН се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, при спазване на следния график, считано от 12.04.2021 г. до 29.04.2021г., както следва:

  • . Възобновява се присъственото обучение за учениците от I до IV клас.
  • . Oт 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 7 клас;
  • . Oт 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават и учениците от 5 клас;
  1. Всички педагогически специалисти, които преподават от I до VII клас да изпълняват служебните си задължения за реализация на присъствено и дистанционно обучение на учениците от I до IV клас и учениците от V, VI и VII клас, от сградата училището.
  2. Обучението на учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
  3. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за първи учебен срок на 2020/2021 учебна година.
  4. Часовете за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност по време на дистанционното обучение – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час. Присъствени часове – 40 минути.
  5. Часовете за учениците от III и IV клас започват сутрин от 8:00 часа. Часовете за учениците от I и II клас започват сутрин от 8:20 ч.
  6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

Работи се по утвърденото седмично разписание за втори срок.

Бъдете здрави!