ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

  1. Обучението на учениците от I до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS TeamsTeams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи и платформата на електронния дневник „Школо“.
  2. ОЕСР включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, часове в групи за ЦОУД, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на 2020/2021 учебна година.
  3. Часовете за учениците от V до VII клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 30 минути и междучасия по 20 минути. Голямо междучасие 30 минути, след третия час.
  4. Часовете за учениците от III и IV клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:00 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 30 минути. Голямо междучасие 40 минути, след третия час.
  5. Часовете за учениците от I до II клас на Второ ОУ „Гоце Делчев“ започват сутрин от 8:20 часа с продължителност – 20 минути и междучасия по 25 минути. Голямо междучасие 35 минути, след втория час.
  6. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

 

Работи се по утвърденото седмично разписание за втори срок.

Бъдете здрави!