Документи

 

Утвърден бюджет за текущата година

Бюджет

  Утвърден бюджет за 2017 г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31-03-2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2017г.        

View page »

График за консултации през II срок на учебната 2014-2015 г.

Графици

Спортен календар График за провеждане на контролни и класни работи I срок График за провеждане на ДЧК, за работа с родители График за повеждане на часове по ФУЧ – СИП I срок График за провеждане на часа по ФВС – модул туризъм и спортни игри I срок График за провеждане на консултации I срок   График …

View page »

Правилници

Стратегия за развитие на училището Правилник за дейността на училището 2017-2018г. Правилник за вътрешния трудов ред 2017-2018г. Годишен план за дейността на училището 2017-2018 Програма за целодневна организация на учебния ден Програма за предоставяне на ранни възможности на децата и учениците от уязвими групи Програма за превенция за ранното напускане на училище Мерки за повишаване …

View page »