Документи

 

Административни услуги

Информация за предлагани административни услуги от Второ ОУ “Гоце Делчев”,  гр. Гоце Делчев    Информация за валидиране на компетентности Заявление за признаване на завършен клас, период от I до V клас в училище на чужда държава Информация за издаване на дубликати Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап,степен Информация за преместване на …

View page »

Утвърден бюджет за текущата година

Бюджет

Информация за изпълнение на делегиран бюджет към 31.03.3020г. Утвърден бюджет – 2020 г. Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019 Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2019г Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2019 г. Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019г Утвърден бюджет за 2019 година Утвърден бюджет за 2018 г. …

View page »

График за консултации през II срок на учебната 2014-2015 г.

Графици

Спортен календар 2019-2020 График за провеждане на контролни и класни работи – I срок  График за провеждане на часове за ДЧК – I срок График за провеждане на часове по ФУЧ – I срок График за провеждане на часове за консултации – I срок График за провеждане на родителски срещи – I срок   График на …

View page »

Правилници, програми, планове ….

Стратегия за развитие на училището Правилник за дейността на училището 2019-2020 Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020 Годишен план за дейността на училището  2019-2020 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019-20 Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи Програма за превенция на ранното напускане от училище 2019-2020г. Мерки …

View page »