↑ Return to НВО

7 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VІІ клас

 • Български език и литература – 21 май 2018 год.
 • Математика – 23 май 2018 год.

Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН

Ръководството на Второ ОУ “Гоце Делчев” кани родителите на учениците от VII клас на родителска среща на 13.06.2017г. от 17.30 часа за разясняване на процедурата по кандидатстване.

******

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС
Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg.
Срокът за подаване на заявленията за първо класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. За второ класиране документи се подават в училището за което се кандидатства от 28 юни до 30 юни. Документи за трето класиране се подават отново в училище по избор от 11 юли до 13 юли.
Документи може да се подават във всички училища, в които се обучават ученици в VII клас.
Ученикът/родителят избира дали да подаде заявлението си в училището, в което се обучава, или на друго място. Всеки кандидат подава само едно заявление на избрано от него място.
За периода на подаване на заявления за първи и трети етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

График на дейностите - График на дейностите за прием след 7 клас

И Н Ф О Р М А Ц И Я    

за прием след VII клас 

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. В училището, в което ученикът завършва VІІ клас, той ще получи от 12.06.2017 г. до 13.06.2017 г.  служебна бележка с оценките от приемните изпити.
 2. След обявяването на резултатите от приемните изпити и получаване на удостоверението за завършен 7 клас /задължително напечатано/, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас  в срок от 16.06. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено.
 3. След обявяване на резултатите от първия етап на класирането (до 27.06.2017 г.) , приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани от 28.06. до 30.06.2017 г.
 4. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06-30.06.2017 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.
 5. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класирането (подаване на заявления от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление в училище, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
 6. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища.
 1. http://7klas.mon.bg/

Документи, които се подават за първо класиране:

 • Удостоверение за завършен 7 клас /копие/
 • Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/
 • Заявление /по образец/

Внимание! Само при кандидатстване в друга област: Директорът на училището да Ви завери копията от служебната бележка с резултатите от изпитите и удостоверението за завършен седми клас. При подаване на заявлението, носете копията и оригиналите за сравняване, както и медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профилите „изкуства”, „спорт” или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика/

 

 

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 10.00 ЧАСА
Приемният изпит по български език и литература е на 19.05.2017 г., математика на 22.05.2017 г. Те се полагат в училището, в което учениците завършват VII клас. Изпитите се състоят от два модула - тест от Национално външно оценяване и модул, включващ допълнителни въпроси и задачи.
Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.
Подаването на документи за полагане на изпити за проверка на способностите/ изобразително изкуство, музика, спорт/ се извършва в училището, в което учи ученикът.

На изпитите учениците:
11.1.1.  се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
11.1.2.  заемат определените им места не по-късно 9,45 часа;
11.1.3.  предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
11.1.4.носят и ползват за изпита:

11.1.4.1.  син цвят химикалка;
11.1.4.2.  по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
11.1.5.  изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;
11.1.6.  получават необходимите изпитни материали;
11.1.7.  под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа заотговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;
11.2.  по време на приемния изпит:
11.2.1.  пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
11.2.2.  не ползват  коректори, калкулатори, справочници и  мобилна комуникационнатехника;
11.2.3.   не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане наизпита;
11.2.4. не подсказват и не преписват;
11.2.5.не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
11.2.6. не напускат изпитната зала:
11.2.7.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
11.2.7.2.   след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят подопълнителния модул;
11.2.8.при работа с изпитните материали:
11.2.8.1.   получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;
11.2.8.2.   след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват; за учениците, които няма да работят по допълнителния модул, се прилага процедурата, описана в 11.3.1.
11.2.8.3.   изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
11.2.8.4.   получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно врамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
11.2.8.5.   по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки;
11.2.8.6.   по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.
11.3.  след приключване на приемния изпит:
11.3.1.    на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала;