↑ Return to НВО

7 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VІІ клас

 • Български език и литература – 17 юни 2019 год.
 • Математика – 19 юни 2019 год.

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 09.00 ЧАСА

Инструктаж за учениците вижте тук: instr_uchenik_NVO7_18-19

Примерни тестове, материали и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОН:

https://www.mon.bg/bg/1

График на дейностите за прием след VII клас – 2019:

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 – 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език
17.06.2019 г.
19.06.201 г.
21.06.2019 г.
4 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25 – 26.06.2019 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 – 05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 25.07.2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.

******
РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС
1. Проверката на резултата става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg
2. Ученикът/родителят избира дали да подаде заявлението си в училището, в което се обучава, или на друго място. Всеки кандидат подава само едно заявление на избрано от него място.

Указания за подаване на документи за прием online: online_kandidatstvane_sled_7 klas

3. За периода на подаване на заявления за първи и трети етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

Комисията ще  работи в сградата на Трето ОУ “Братя Миладинови”.

http://7klas.mon.bg/

Документи, които се подават за първо класиране:

 • Свидетелство за завършено основно образование /копие/
 • Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/
 • Заявление /по образец/ за кандидатстване: zayavalneie_1-3 klasirane

При подаване на заявлението, носете копията и оригиналите за сравняване, както и медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профилите „изкуства”, „спорт” или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика/