↑ Return to НВО

7 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VІІ клас

 • Български език и литература – 21 май 2018 год.
 • Математика – 23 май 2018 год.

Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 10.00 ЧАСА
Приемният изпит по български език и литература е на 21.05.2018 г., математика на 23.05.2018 г. Те се полагат в училището, в което учениците завършват VII клас. Изпитите се състоят от два модула - тест от Национално външно оценяване и модул, включващ допълнителни въпроси и задачи.
Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.
Подаването на документи за полагане на изпити за проверка на способностите/ изобразително изкуство, музика, спорт/ се извършва в училището, в което учи ученикът.

На изпитите учениците:
11.1.1.  се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
11.1.2.  заемат определените им места не по-късно 9,45 часа;
11.1.3.  предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
11.1.4.носят и ползват за изпита:

11.1.4.1.  син цвят химикалка;
11.1.4.2.  по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
11.1.5.  изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;
11.1.6.  получават необходимите изпитни материали;
11.1.7.  под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа заотговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;
11.2.  по време на приемния изпит:
11.2.1.  пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
11.2.2.  не ползват  коректори, калкулатори, справочници и  мобилна комуникационнатехника;
11.2.3.   не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане наизпита;
11.2.4. не подсказват и не преписват;
11.2.5.не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
11.2.6. не напускат изпитната зала:
11.2.7.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
11.2.7.2.   след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят подопълнителния модул;
11.2.8.при работа с изпитните материали:
11.2.8.1.   получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;
11.2.8.2.   след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват; за учениците, които няма да работят по допълнителния модул, се прилага процедурата, описана в 11.3.1.
11.2.8.3.   изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
11.2.8.4.   получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно врамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
11.2.8.5.   по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки;
11.2.8.6.   по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.
11.3.  след приключване на приемния изпит:
11.3.1.    на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала; 

График на дейностите - График на дейностите за прием след VII клас-2018

******

РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС
Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg.
Срокът за подаване на заявленията за първо класиране е от 20 юни до 26 юни 2018 г. За второ класиране документи се подават в училището за което се кандидатства от 04 юли до 06 юли. Документи за трето класиране се подават отново в училище по избор от 20 юли до 24 юли.
Документи може да се подават във всички училища, в които се обучават ученици в VII клас.
Ученикът/родителят избира дали да подаде заявлението си в училището, в което се обучава, или на друго място. Всеки кандидат подава само едно заявление на избрано от него място.
За периода на подаване на заявления за първи и трети етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я    

за прием след VII клас 

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. В училището, в което ученикът завършва VІІ клас, той ще получи от 13.06.2018 г. до 19.06.2018 г.  служебна бележка с оценките от приемните изпити.
 2. След обявяването на резултатите от приемните изпити и получаване на удостоверението за завършен 7 клас /задължително напечатано/, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас  в срок от 20.06. до 26.06.2018 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено.
 3. След обявяване на резултатите от първия етап на класирането (до 03.07.2018 г.) , приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани от 04.07. до 06.07.2018 г.
 4. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 04.07-06.07.2018 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.
 5. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класирането (подаване на заявления от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление в училище, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
 6. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 11.09.2018 г. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища.
 1. http://7klas.mon.bg/

Документи, които се подават за първо класиране:

 • Удостоверение за завършен 7 клас /копие/
 • Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/
 • Заявление /по образец/

Внимание! Само при кандидатстване в друга област: Директорът на училището да Ви завери копията от служебната бележка с резултатите от изпитите и удостоверението за завършен седми клас. При подаване на заявлението, носете копията и оригиналите за сравняване, както и медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профилите „изкуства”, „спорт” или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика/