↑ Return to НВО

7 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VІІ клас

 • Български език и литература – 15 юни 2020 година.
 • Математика – 17 юни 2020 година.
 • Чужд език / по желание на ученика / -  2020 година – отпада

НАЧАЛО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 09.00 ЧАСА

Инструктаж за учениците:  instr_uchenik_NVO7_

Примерни тестове, материали и допълнителна информация можете да видите на сайта на МОН:

https://www.mon.bg/bg/1

График на дейности за прием след VII клас – 2020:

 

Вид действие

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите.

27.05 – 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища и зали за полагане на изпит за проверка на способности.

до 08.06.2020 г. вкл.

3 Предоставяне на резултати от национални външни оценки по:

 • Български език и литература
 • Математика
 
4 Провеждане на изпити за проверка на способностите по::

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт
22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24 – 25.06.2020 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на възможностите. до 26.06.2020 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейности в училищното образование

03.07 – 07.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъка с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2020 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.07 – 25.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2020 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2020 г. вкл.

******
РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС
1. Проверете вашите резултати с номера си и идентификационния код на адрес:  http://priem.mon.bg
2. Учениците / родителите могат да подадат заявление в училищата, в които се обучават или в друго училище. Всеки кандидат подава само едно заявление.

Указания за подаване на документи за прием онлайн:  online_kandidatstvane_sled_7 klas

3. За период на подаване на заявление за първи и трети етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

Комисията ще работи в сградата на Трето ОУ “Братя Миладинови”.

http://7klas.mon.bg/

Документи, които са представят за първо класиране:

 • Свидетелство за завършено основно образование / копие /
 • Служебна бележка с оценки и резултати / копие /
 • Заявление / по образец / за кандидатстване:  zayavalneie_1-3 класиран

При подаване на заявлението, носете копия и оригинали за сравняване, както и медицинското свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по членове 15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профили „изкуства“, „спорт“ или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика /