НП “Иновации в действие”

НП “Иновации в действие”

Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“- до 913 500 лв. включваща до 290 училища и до 2320 ученици и учители.


Цели на програмата:

Обща цел: Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Конкретни (специфични) цели:

 • Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.
 • Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
 • Създаване на условия за партньорство за иновации: Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация, публикуване н изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.
 • Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.

 

Дейности по програмата:

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата. Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици (иновативно с иновативно училище).

Реализирането на мобилността за обмен на иновации между училищата съдържа следното, в зависимост от вида на иновацията и целите на сътрудничеството:

 • училищата да демонстрират пряко иновациите на място в двете училища – партньори и да включват всички участници в иновативните процеси по подходящ начин;
 • иновативните процеси и продукти да бъдат представяни в своето пряко приложение в училищния живот и своето развитие, да се споделят и демонстрират предизвикателствата и постиженията в реална среда;
 • иновациите в училищата да се обменят в действие и на място – в учебни часове, в извънкласни занимания, в междучасия, в местата извън училище, където се провеждат иновативни уроци, по време на заседания на педагогически съвети, на обществени съвети, ред родителски общности и на други места;
 • партньорите да са равностойни при обсъждането и прилагането на иновациите при обмена в училищата;
 • да се покаже работата на професионалните екипи от различни педагогически специалисти;
 • да се демонстрират стъпките на намеренията и на напредъка при приложенията на иновациите от партньорите;
 • учениците да се включват активно в иновативните процеси със свои връстници. Партниращите училища организират публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Партниращите училища осигуряват съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др.

Договор с иновативно училище ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев”

Иновации – договор

Филм

https://my.pcloud.com/publink/showcode=XZs1fQkZ1pWZnD6FLGTMTBQmCsjWxbXTIbPQjBqX&label=Download%20link%20-%20sent%20via%20email

Публикация в „Хроника“

http://hronika-bg.com/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8

Фейсбук страница на училището: 

 

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/2441672366095929