НП “Заедно в грижата за ученика

НП “Заедно в грижата за ученика”

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”


Дейности по програмата:

Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържаща информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. Участието на ученика при подбора на материалите за неговото портфолио, както и в създаване на критериите за оценка позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване, което позволява да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.

За изпълнението на Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ да се сформира екип за управление на проекта към Второ ОУ „Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев:

І. Екип за проекта в състав:

  1. Росица Кондева – старши учител начален етап
  2. Светла Попова – старши учител начален етап
  3. Елена Язикова – старши учител начален етап
  4. Велина Пендичева – старши учител начален етап
  5. Николина Бараклийска – старши учител начален етап
  6. Мария Ушилкова – учител начален етап