Образование за утрешния ден

https://oud.mon.bg/

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

ВХОД

 

І. Занимания по интереси във Второ ОУ «Гоце Делчев»  за учебната 2019/2020 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по брой на групите, състав на групите и съответните ръководители, както следва:

1. Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови по проекта – 1 група с 19 ученици от 4-ти клас  с ръководител г-жа Виолета Гавалюгова, ст. учител начален етап.