↑ Return to Проекти

Проект Подкрепа за успех

   

лого подкрепа за успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

І. Училищен екип за организация и управлиние  / УЕОУ/  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във ІІ ОУ «Гоце Делчев», град Гоце Делчев  за  учебната 2019/2020 г., както следва:

   1. Координатор „Изпълнение на дейностите“ – Сергей Георгиев Тричков – заместник-директор, учебна дейност ;

2. Експерт „Техническо и финансово изпълнение“- Марияна Кръстева Чолакова – счетоводител.

 

II. Групи за допълнително обучение по  предмети  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във  Второ основно училище «Гоце Делчев», град Гоце  Делчев  за  учебната 2019/2020 г. по брой на групите и участниците в тях, брой на часовете и съответните ръководители, както следва:

  1. Български език и литература –  I в клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Светла Димитрова Попова, старши учител начален етап;
  2. Бълтарски език и литература -  IІ б клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Велина Любенова Пендичева, старши учител начален етап;
  3. Български език и литература -  ІII в клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Мария Валериева Ушилкова, учител начален етап;
  4. Български език и литература -  VІ клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Галя Георгиева Чонгова-Стойкова, старши учител прогимназиален етап, преподавател по български език и литература;
  5. Математика -  VI клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Нина Лазарова Менова, старши учител  прогимназиален етап, преподавател по математика;
  6. Човекът и природата -  VІ клас-  1 група, с 5 ученици, 60 часа. Ръководител: Ваня Ролева, старши учител прогимназиален етап, преподавател по природни науки;