↑ Return to Документи

Административни услуги

Информация за предлагани административни услуги от Второ ОУ “Гоце Делчев”,

 гр. Гоце Делчев

 

 Информация за валидиране на компетентности

Заявление за признаване на завършен клас, период от I до V клас в училище на чужда държава

Информация за издаване на дубликати

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап,степен

Информация за преместване на ученици

Заявление за преместване

Информация за приемане на деца в I клас

Заявление за записване на ученици в I клас 2020

Информация за приемане на ученици в V клас

Заявление за приемане на ученик

Информация за признаване на документи от чужбина I – VI клас

Заявление за признаване на завършен клас, период от I до V клас в училище на чужда държава

 

Искане за отсъствие на ученик до 3 дни

Искане за отсъствие на ученик до 7 дни