Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Елена Иванова Златева – юрист

email: ezlatevaa@abv.bg

 

Вътрешни правила – ЗЗЛД

Инструкция за защита на личните данни- Второ ОУ