Профил на купувачa

http://sop.bg/vtoro-ou-gd-24

 

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за 2020 година

  •  Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене

Договор за доставка на обяд – 2020

  • Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, вкл. млечно-кисели продукти
Договор за доставка на закуска – 2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА – ВТОРО ОУ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за 2019 година

  •  Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене

Договор за доставка на обяд 2019

  • Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, вкл. млечно-кисели продукти
Договор за доставка на закуска 2019

 

 

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за 2018 година

  •  Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене

Договор за доставка на обяд – 2018

  • Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, вкл. млечно-кисели продукти
Договор за доставка на закуска – 2018

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за 2017 година
ОП1:  Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене

Договор за доставка на обяд – 2017

ОП2:  Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, вкл. млечно-кисели продукти

Договор за доставка на закуска – 2017

Публикувано на 08.12.2016г.
Получаване на офертите до 15.12.2016г. до 17.00 часа

Заповед №175 от 08.12.2016г. за откриване на процедурата

Публична покана

Документация: Obr. 3-Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП3;   Obr. 2-Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП;   Obr .1-списък на техн.оборудване;   Obr .1-списък на персонала;   Obr .1-списък на изпълн.доставки;         Obr .1-клаузи на договор;   Obr .1-декл.регист.обект;   Obr .1-декл.регист.обект;     Obr .1-валидност на офертата;   cenovo predlojenie 1 и 2

проекто договор – закуска

проекто договор – обяд

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за 2016 година

ОП1:  Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене
ОП2:  Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, вкл. млечно-кисели продукти
Публикувано на 02.12.2015г.
Получаване на офертите до 14.12.2015г. до 17.00 часа

Заповед №212 от 30.11.2015г. за откриване на процедурата
Публична покана
Документация
Образци на документи:
Оферта
приложение1; приложение2; приложение3; приложение 4; приложение 5
декларация чл.47,ал.1,т.1; декларация чл.47,ал.5; декларация подизпълнител
Проект договор обяд
Проект договор закуска
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП1:  Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене
ОП2:  Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, влк. млечно-кисели продукти
Публикувано на 17.09.2014г.
Получаване на офертите до 24.09.2014г. до 12.00 часа

Публична покана
Заповед за откриван на процедура
Документация
Образци на документи

Решение:
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Договори:
Договор за доставка по Позиция 1 
Договор за доставка по Позиция 2